Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#76  Postby sankark » 03 Jun 2012 12:42

நீருணர இவ்வுருவில் யான்வந்தேன் மெய்ப்பொருளே வந்ததென்றுச் சொல்லித்தன்
பேருருவஞ் சுருக்கியோர் சிசுவானான் மாயவன் அவன்மாயை கோகுலத்து
நந்தன் இல்லத்தே தான்பிறந்தாள் அந்நேரம் தாழ்திறந்த காவலரும்
சிந்தை தான்மயங்கிச் சோர்ந்தார் மற்றோர் தூக்கத்திற் காட்பட்டார் (௬௭)
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#77  Postby sankark » 03 Jun 2012 16:42

வான்திறந்து கொட்டியது தூரத்தே இடிமுழக்கம் சேயவனைச் செய்யவனைத்
தான்சுமந்து செல்கின்றான் தந்தை வசுதேவன் ஆயிரந் தலையுடையான்
நானிலத்து நாயகனுக் கோர்குடையாய்த் தான்தொடர்ந்தான் சேவை நனிசெய்து
வானிழிந்த நீர்பெருகிப் பாய்ந்தோடக் காளிந்தி மாகடல் தனையொத்தாள் (௬௮)

அன்றொருநாள் கோசலத்து கோமகற்கு வழிகொடுத்த ஆழியினைப் போல்யமுனை
குன்றெடுத்துப் பின்னாளில் கோகுலத்தைக் காத்தவனைத் தாங்கும் யாதவன்
தடையின்றிச் செல்லத்தன் வெள்ளத்தின் நடுவில் வழியொன்று ஏற்படுத்தி
குடைபிடித்த நாகத்தைப் போலிறைக்குத் தன்பங்காய் நற்சேவை செய்தனளே (௬௯)

காரிருள் கவிந்திருக்க வீட்டிலுள்ளோர் தூங்கையி லேவசுதே வனருள்
வாரிதியை ஆங்கே யசோதை யின்புறம் கிடத்தியவள் பெண்மகவைத்
தானெடுத்து வெஞ்சிறை அடைந்தாங்கே தேவகியின் புறம்வைத்து முன்போல்
தானிருந்தான் மாதவனின் மாயை கண்மறைக்க யாருமிதைத் தானுணரார் (௭௦)

With that canto 3rd is wrapped up. Be back after a little break..
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#78  Postby arasi » 14 Jun 2012 02:27

Look forward to more!
Have been reading a little at a time.
Take that break. We all need one, it seems ;)
We will come back with renewed energy to our writing on the forum...
 • 0

arasi
 
Posts: 12764
Joined: 22 Jun 2006 09:30
Reputation: 129

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#79  Postby sankark » 15 Jun 2012 11:32

Felt that the 70th verse didn't have a good flow, so revisited it..

கும்மிருட்டு சூழ்ந்திருந்த ஊருறங்கும் நேரமதில் தேவகியின் ஆவியினை
நம்பொருட்டு பூமியிலே வந்தவனைத் தன்னுயிரை நந்தனவன் வீட்டினிலே
தான்விடுத்து மாதவங்கள் செய்யசோதை பெண்மகவைக் வெஞ்சிறைக்கு கொண்டுவந்தான்
வான்முகிலின் வண்ணமுடை யான்மாயம் ஏனையோர் கண்மறைத்த தேயம்மா (௭௦)
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#80  Postby cmlover » 16 Jun 2012 00:17

Your Canto numbers follow Bhagavatha puranam or what?
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#81  Postby sankark » 17 Jun 2012 08:49

cml, each chapter of the SB Canto 10 is a kaandam here. So we have covered 10.1, 10.2 & 10.3 so far.
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#82  Postby sankark » 08 Jul 2012 14:33

காண்டம் ௪ (அறுசீர்க்கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)

கார்வண்ணன் தந்தை மீண்டும் வெஞ்சிறை புக்கவை யேமழை
நீர்பொழி மேகமும் ஓய்ந்தன மூடின ஆம்பெருங் கதவுகாவல்
வீரரும் மயக்கமற்றார்ம்போய் வீலெனக் குழவி அழும்குரல் மடுத்துத்
தீரனாம் போயவேந்தன் கஞ்சன் தனக்குச் சொன்னரேவி ரைந்துசேதி (௭௧)
 • 0

Last edited by sankark on 08 Jul 2012 21:43, edited 1 time in total.
sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#83  Postby arasi » 08 Jul 2012 15:52

Welcome back!
Dramatic opening verse...
 • 0

arasi
 
Posts: 12764
Joined: 22 Jun 2006 09:30
Reputation: 129

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#84  Postby sankark » 10 Jul 2012 12:25

காலனவன் வந்தான் தன்னுயிரைத் தானெடுக்க என்றயர்ந்த தலைகலைந்த
கோலமதாய் மாமன்சி றைபோந்தான் முக்குணமும் மூவிடமும் முக்கூறு
காலமதும் தான்கடந்த மாயவனைத் தான்பயந்த மாதவளோ கண்கலங்கி
ஞாலமதில் வேறெதுவும் வேண்டாது பெண்சிசுவின் வாழ்வதையே யாசித்தாள் (௭௨)
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#85  Postby sankark » 10 Jul 2012 15:04

One more

என்முன்னே தான்பிறந்த தீரநின் பெற்றி இவளழிய ஓங்கிடுமோ
நன்மகவைப் பற்றியென தாயுளெல்லாம் இன்பமுற விட்டிடுவாய் பின்னொருநாள்
கண்மணியாய்த் தான்வருவாள் உன்னில்லம் ஈரிரண்டும்மூவிரண்டும் இன்னொன்றும் தானிழந்த
பெண்ணெனக்கு இப்பரிசை நீதருவாய் என்றழுது வேண்டினளே நெஞ்சுருக (௭௩)
 • 0

Last edited by sankark on 11 Jul 2012 14:09, edited 1 time in total.
sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#86  Postby cmlover » 10 Jul 2012 21:16

இன்பமுற விட்டிடுவாய் பின்னொருநாள்
கண்மணியாய்த் தான்வருவாள் உன்னில்லம்

Beautiful imagination of the cultural practice...
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#87  Postby sankark » 12 Jul 2012 16:43

விழிநீர் பொங்கநின்ற தங்கைதன் கையணைந்த பெண்சிசுவைக் கஞ்சன்தீ
விழியால் சுட்டெரித்துத் தன்னாவி போக்கவந்த தென்புலத்து தெய்வமிதைப்
பழிதீர் நாளிந்த நாளென்று தானுவந்து தேவகியைத் கொடுஞ்சொல்லால்
இழித்தான் பறித்தானே கையிருந்து தாய்கலங்கக் கல்மனத்துப் பாவியையோ (௭௪)
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#88  Postby arasi » 13 Jul 2012 23:22

Lovely...
 • 0

arasi
 
Posts: 12764
Joined: 22 Jun 2006 09:30
Reputation: 129

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#89  Postby sankark » 14 Jul 2012 19:49

மாயவனின் மாயமொரு பெண்மகவாய் வந்ததென்று தானுணரா மூர்க்கனவன்
தாயவளின் தாளவொன்னாண்ணா ஆந்துயரம் ஓர்நிமிடம் சிந்தியாத தூர்த்தனவன்
நேயமிலா மாமனவன் தேவகியின் கண்மணியைக் கால்பிடித்து கற்சுவரில்
தேயவைத்து கூற்றுவன்பால் சேர்க்கவெண்ண காணவருங் காட்சியினைத் தான்கண்டான் (௭௫)
 • 0

Last edited by sankark on 16 Jul 2012 22:35, edited 1 time in total.
sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#90  Postby arasi » 16 Jul 2012 19:12

The lines just flow...
 • 0

arasi
 
Posts: 12764
Joined: 22 Jun 2006 09:30
Reputation: 129

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#91  Postby cmlover » 16 Jul 2012 20:30

It must be
"தாளவொண்ணா"
"சேர்க்கவென்ன"
ணகர னகரங்கள் தமிழின் சிறப்பெழுத்துக்கள்...
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#92  Postby sankark » 16 Jul 2012 22:32

தாளவொண்ணா - will check

சேர்க்கவெண்ண - this is correct; it is சேர்க்க + எண்ண (thought) not சேர்க்க + என்ன (what).
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#93  Postby arasi » 17 Jul 2012 04:12

I noticed the thALavoNNA (as thALavonnA) and wondered if it was a transliteration error.
 • 0

arasi
 
Posts: 12764
Joined: 22 Jun 2006 09:30
Reputation: 129

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#94  Postby sankark » 25 Jul 2012 10:36

Been totally occupied with work and other stuff to do. So, it will be a week or so before I come back with more.
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#95  Postby sankark » 29 Jul 2012 19:34

சந்தனம் குழைத்த கொங்கை மீதில் நன்மலர்மா லையாடப்
புந்தியில் கடையன் முன்னே அணிமணி பலவும் சூடி
வந்தனை புரியும் சித்தர் சாரணர் உரகர்சூ ழத்துர்க்கை
சிந்தனைக் மயங்கத் தானே பல்லாயு தம்தாங்கி நின்றாள் (௭௬)

மூடனே கொடியாய் என்னைக் கொல்லவும் ஆமோ உன்னால்
வாடின பயிருக் கெல்லாம் நீரினை ஒத்தான் இன்று
தேடினால் கிடைக்கா வண்ணம் மாயமே செய்து வேறோர்
பீடுடை குடிலில் தன்னை ஒளித்தனன் கேளாய் என்றாள் (௭௭)
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#96  Postby cmlover » 29 Jul 2012 19:58

புந்தியில் கடையன் ..
nice concept कम्sen(se) ...
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#97  Postby sankark » 31 Jul 2012 09:34

மறைபொருள் அவனைக் கொல்ல நீநினைப் பதுநடக் குமோடா
குறையிலா உடன்பிறந் தவளை வாட்டினாய் பெருமை உண்டோ
இறையவன் மறைத்தான் தன்னை காலத்தில் வீழ்வாய் நீயும்
பறைகிறேன் உனக்கு நானும் மேலும் கொடுமைகள் செய்திடாதே (௭௮)

அங்ஙனம் உரைத்த துர்க்கை பாரினில் பலவி டத்தில்
தங்கினாள் மனிதர் எல்லாம் பூசனை புரிந்தார் நித்தம்
காசியில் அவள்பேர் அன்ன பூரணி என்றே ஆகும்
காசிலா அவளை மக்கள் காளிஇ எனவும் சொன்னார் (௭௯)
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#98  Postby sankark » 09 Aug 2012 10:45

தாதுறு மலர்கள் சூடிக் கேள்வனின் மடியில் இன்பம்
தீதிலா வகையில் துய்த்துக் கோடிநாள் மகிழ வந்த
கோதிலா வசுதே வன்ம னையாள் அண்ணன் கேட்டப்
போதிலே தளைகள் நீக்கிப் பின்வரும் மொழிகள் சொன்னான் (௮௦)
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#99  Postby sankark » 09 Aug 2012 11:43

நாயினும் கடையேன் யானே ஓர்நலம் புரியா நின்றேன்
மாயினும் விலகா தன்றோ பேரிழிச் செயலின் தாக்கம்
தீயினும் கொடியன் என்னை அண்ணனாய் அடைந்த பெண்ணே
தாயினும் மிகுந்து பரிவாய்க் கோபமே விடுதி என்றான் (௮௧)
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#100  Postby sankark » 09 Aug 2012 14:31

தயவிலாக் குரூரன் யானுன் னையுமு றவைநட் பையென்
நயமிலா செயல்கள் மூலம் தள்ளினேன் புறத்தே இன்று
அந்தணன் ஒருவன் தன்னைக் கொன்றவன் நிலையில் வாழ்வில்
அந்தகன் பிடியில் எங்கே செல்வனோ அறியா நின்றேன் (௮௨)
 • 0

sankark
 
Posts: 498
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

PreviousNext

Return to Tamil

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

Reputation System ©'