Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#26  Postby sankark » 31 Mar 2012 09:03

யானும் வருமென் அறுகலைகள் நன்கிலங்கத்
தேனும் நறும்பாலும் பொங்குமக் – கோனுயர்
நந்தகோ பனாளும் திருநாட்டில் நீயசோதை
உந்தியிலு தித்திடு வாய் (௨௫)

நாரணி ஈசானி துர்க்கை கிருட்டிணை
சாரதா மாயா எனமாந்தர் – பாரதில்
போற்றிப் புகழ்ந்திடு வாரவர் நன்மைநீ
ஏற்றிப் பெருக்கிடு வாய் (௨௬)

அண்டத்தி னுள்ளுறை ஆண்டவன் சொல்கேட்டு
விண்டால டங்காத பேரொளியாள் – கொண்டாள்
களியே வலம்செய்து சென்றாள் விரைந்து
வளியின் மிகக்க டுகி (௨௭)
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#27  Postby sankark » 31 Mar 2012 11:16

தேவகி தாங்கிய சூலாங்கே மாறிட
மேவிய துயரினா லேமக்கள் – கேவினர்
சோம்பினர் ஐயோ மகவிழந் தாலென்று
தேம்பினர் கண்ணீ ரொடே (௨௮)
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#28  Postby sankark » 02 Apr 2012 22:04

மகவிழந்த மாதின் மணவாளன் தன்னுள்
ககனத்து மேவெழிலி வண்ணன் – புகவாங்கே
ஆதவன் போலொளிர்ந் தான்புல னெட்டாத
மாதவத் தானாயா னான் (௨௯)
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#29  Postby sankark » 07 Apr 2012 00:57

ஈரிரண்டு வேதப் பொருளான் கருவாக
ஈரிரண்டும் மேலாறு திங்களுமச் – சீரிலங்கு
நேரிழையாள் உள்ளிருக்க வெஞ்சிறைக் கோட்டத்துக்
காரிருளும் தானகன்ற தே (௩௦)

ஞானியர்க்கும் யோகியர்க்கும் எட்டாத மாயனைத்தன்
யோனியிலே தாங்குமொரு பேறுடைத்த – மேனியொரு
நீறுபூத்த தீயெனவே தானிருக்க தன்புளகம்
வேறுயார்க்கும் சொல்லாநின் றாள் (௩௧)
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#30  Postby sankark » 07 Apr 2012 18:37

மிக்கொளியும் மீவனப்பும் கொண்டதன் தங்கையுள்
சக்கரமும் சங்குமேந்து மாலவனே – புக்கினான்
என்றுணர்ந்த கஞ்சன் திருமாலால் தானிறப்போம்
என்றயர்ந்து சோர்ந்த னனே (௩௨)
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#31  Postby cmlover » 07 Apr 2012 20:14

The number 30 should be labelled (௩0) as much as
20 as (௨0 ) etc.,
These last few ones simply sparkle..
Going good! Keep up...
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#32  Postby sankark » 09 Apr 2012 13:57

cmlover - the 30th stanza already shows up as (௩௦) when I view.

வாமனனாய் வந்தன்று மாபலியின் கொட்டம்தீர்
மாமலராள் மார்பனைத் தாங்குமத் - தாமரை
நீள்விழியாள் ஆவிதனைப் போக்கத்தன் பெற்றிமிகு
தோள்வலியும் தூசா குமே (௩௩)

வாமபாகம் வவ்வியவள் மூத்தவனை அன்றொருநாள்
கோமகன்கள் வாழ்வழித்த கைபரசு - ராமனைத்
தாங்கும் உடன்பிறந்தாள் வாழ்வொழிக்கத் தன்வாணாள்
தீங்குற்றுத் தேய்வா குமே (௩௪)
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#33  Postby cmlover » 09 Apr 2012 19:43

Very beautiful and erudite! The reference to lOkamAyA is too subtle and may need some explanations.
The second one definitely...
Who is the மூத்தவன ?
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#34  Postby sankark » 09 Apr 2012 22:06

who else but our hero - uma's (வாமபாகம் வவ்வியவள்) elder brother (மூத்தவன்)..

அந்ததாம செல்லுமே என்னான்மா ஓருதரம்
வந்தவளை யான்கொல்ல மாமன்யான் – மந்தாதரம்
தாங்கியவன் வந்தவுடன் தீர்ப்பேன் எனவெண்ணி
நீங்கினான் மாஉபேருழப்ப மே (௩௫)

10/4: changed மந்தாரம் to மந்தரம்
 • 0

Last edited by sankark on 10 Apr 2012 08:09, edited 2 times in total.
sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#35  Postby cmlover » 09 Apr 2012 23:16

Shouldn't it be 'மந்தரம்' ?
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#36  Postby sankark » 11 Apr 2012 23:18

அரசவையில் தன்னறையில் எங்கேயும் எப்போதும்
குரக்கரசன் உயிர்பறித்தான்வாழ்வொழித்தான் தன்னை – மறப்பின்றி
நெஞ்சுருகும் பத்தரைத் தானொத்தான் கல்லொத்த
நெஞ்சுடைத்த கஞ்சனு மே (௩௬)

12/4 - தளை தட்டியதை சரி செய்தது
 • 0

Last edited by sankark on 12 Apr 2012 08:56, edited 1 time in total.
sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#37  Postby cmlover » 12 Apr 2012 03:03

குரக்கரசன் = வாலி
அரக்கரசன் = இராவணன்
the latter may fit betterr! But the choice is yours.
The comparison with பத்தர் is very nice (suggestive of his salvation later!)
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#38  Postby sankark » 12 Apr 2012 08:14

cml - thought about that. arakkarasan will fit not only rama but also narasimha. so i chose kurakkarasan to point specifically to rama avatharam.
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#39  Postby cmlover » 12 Apr 2012 19:53

sankar
There is a subtle difference..
HiraNya was an Asura whereas RavaNa was a Rakshasa (அரக்கன்).
Both are not the same!
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#40  Postby sankark » 12 Apr 2012 20:23

புரமெரித்தான் நான்முகனும் நாரதனும் வந்தார்
உரகமதன் மேலுறங்கும் யார்க்கும் – வரதனென்று
பேரெடுத்த மாலவனைப் போற்றிடவே ஊழியிலே
பாரெடுத்துக் காத்த வனை (௩௭)
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#41  Postby sankark » 12 Apr 2012 20:27

cmlover - now you have made me curious to go readup on the subtleties. isn't ravana a brahmana (by birth) though - didn't rama perform some pariharam for brahmahatthi dosha?
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#42  Postby cmlover » 12 Apr 2012 21:31

Ravana was the son of Vishravas ( a brahmin - grandson of Brahma) through kaikesi (the daughter of thATakai, a rAkshasi). So he was a brahmin/rakshasa..
HiraNyakashipu was born Asura through the curse to Kashyapa and Diti(the mother of all Asuras); so he is brahmin/Asura....
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#43  Postby sankark » 13 Apr 2012 15:43

quite a lot of itihasa information. so rama killed grandma & grandson with one arrow each :)

முச்செயலும் நின்செயலே மூவுலகும் நீயலையோ
நிச்சயமே நித்தியமே சத்தியமே – இச்சகத்தின்
காரணனே உள்ளுறையே மாறிலியே தேசுமிகு
பூரணனே காஎமை யே (௩௮)
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#44  Postby cmlover » 13 Apr 2012 19:15

...and don't forget the uncles (Maricha & Subahu) as well as brother (Kumbhakarna) and half brothers (Khara, Dushna) as well as son (Indrajit (by Lakshmana)) - basically the whole clan!
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#45  Postby sankark » 23 Apr 2012 06:08

Sorry folks. You may have to wait a little longer for the next installments.
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#46  Postby sankark » 27 Apr 2012 09:55

I am still struggling to get to the core idea of the following verses from http://vedabase.net/sb/10/2/en. Help much appreciated.

SB 10.2.27: The body [the total body and the individual body are of the same composition] may figuratively be called "the original tree." From this tree, which fully depends on the ground of material nature, come two kinds of fruit — the enjoyment of happiness and the suffering of distress. The cause of the tree, forming its three roots, is association with the three modes of material nature — goodness, passion and ignorance. The fruits of bodily happiness have four tastes — religiosity, economic development, sense gratification and liberation — which are experienced through five senses for acquiring knowledge in the midst of six circumstances: lamentation, illusion, old age, death, hunger and thirst. The seven layers of bark covering the tree are skin, blood, muscle, fat, bone, marrow and semen, and the eight branches of the tree are the five gross and three subtle elements — earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. The tree of the body has nine hollows — the eyes, the ears, the nostrils, the mouth, the rectum and the genitals — and ten leaves, the ten airs passing through the body. In this tree of the body there are two birds: one is the individual soul, and the other is the Supersoul.

SB 10.2.28: The efficient cause of this material world, manifested with its many varieties as the original tree, is You, O Lord. You are also the maintainer of this material world, and after annihilation You are the one in whom everything is conserved. Those who are covered by Your external energy cannot see You behind this manifestation, but theirs is not the vision of learned devotees.
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#47  Postby sankark » 29 Apr 2012 15:30

மகிழ்வென்றும் துன்பென்றும் ஈர்வகை யானபழம்
முகிழ்க்கின்ற மாமரத்தின் வேராய்த் – திகழ்மூன்றும்
நன்னெறியே ஆசையே முத்திக்கி டையூறே
திண்ணமிது நின்மாயை யே (௩௯)
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#48  Postby cmlover » 29 Apr 2012 18:57

I agree this number game is a tough philosophical Nut to crack!
Good start!
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#49  Postby cmlover » 29 Apr 2012 19:06

It may be more accurate if you replace
மாமரத்தின் with சரீரத்தின் to refer to the host "total body"....
and சரீரம் is also கட்டை, symbolically the tree...
 • 0

cmlover
Moderator
 
Posts: 11491
Joined: 02 Feb 2010 22:36
Reputation: 1

Re: Kannan Kadhai Amudham (in tamil script)

#50  Postby sankark » 03 May 2012 13:20

CML - சரீரத்தின் will not fit the thalai rules (காய் முன் நேர்)

இகவின்பம் நாற்சுவை தானுடைத் தாங்கே
தகவான ஐம்புலன் தன்னால் - ககனத்து
மாந்தர் இருமூன்று நேரத்தே துய்ப்பரிது
தேர்ந்தார் மனத்துறை வோய் (௪௦)
 • 0

sankark
 
Posts: 494
Joined: 16 Dec 2008 09:10
Reputation: 7

PreviousNext

Return to Tamil

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

Reputation System ©'