Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

Classical Dance forms & related music

Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

#1  Postby prenesan chetty » 06 May 2012 16:35

please give me meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala
  • 0

prenesan chetty
 
Posts: 3
Joined: 06 May 2012 16:11
Reputation: 0

Re: Dance

#2  Postby Lakshman » 06 May 2012 19:10

Are you sure the beginning word of the varNa is AdivanE?
  • 0

Lakshman
Moderator
 
Posts: 8393
Joined: 10 Feb 2010 18:52
Reputation: 8

Re: Dance

#3  Postby Pratyaksham Bala » 06 May 2012 19:16

prenesan chetty:
Is this the Sai Bhajan you are referring to?

anjanai bAlA sancalam tIrAi
kAttiDa vArAi yOgAncanEyanE
vAyukumAranE bhaktaparipAlanE
shri rAma dUtanE dhIrAnjanEyanE
mArutirAyanE partipura vAsanE
shri hanumantanE
  • 0

Pratyaksham Bala
 
Posts: 2276
Joined: 21 May 2010 16:57
Reputation: 20

Re: Dance

#4  Postby Lakshman » 06 May 2012 19:25

our own V.K.Raman has sung this song here:
http://www.acidplanet.com/artist.asp?PID=1190018&t=1
  • 0

Lakshman
Moderator
 
Posts: 8393
Joined: 10 Feb 2010 18:52
Reputation: 8

Re: Dance

#5  Postby Lakshman » 07 May 2012 01:29

Is this the varNa you are looking for?

Adi shivanai (pv). rAgA: tODi. Adi tALA. Composer: K.N.Dandayudapani Pillai.

P: Adi shivanaik-kANavE Ashai koNDEnaDi nIti nilavum tillai ambalam tannil ADum
A: pAdi uDalil peNNai maraittiruppAnaDi nAdiyillA param jyOti avan tAnaDi
(ciTTasvara sAhitya)
mAlaip-pozhudum vandu matiyai mayakkudaDi mAran viDum kaNaigaL mArbaiti-tuLaikkudaDi
shOlaik-kuyilum ennaik-kUvi azhaikkudaDi vAlaip-paruvam tAnO manam tuDikkudaDi
C: mAdE yArukkAghilum bhayamA idu rahasiyamA
(ettugaDa sAhitya)
1: vAghai shUDum nalla vAhan enniDam vara
2: tEDi avanaruLai nADi anudinamum pADik-kaLIkkum uLLam vADi vadangudaDi
3: kanavil vandu pala kalavi sheidu oru kaNamum piriyavillai enrAnaDi
kaninda kAdal kathai shonnAnaDi anda kaNavanE kaN kaNDa deivamaDi
4: mAnE migha maiyal koNDu melindEnE vaghai ennaDi shollaDi
mAnilam pugazhum mannAdi mannavan manamuvandu varavillaiyaDi nAn
mAnattODu manam sheidu enrum nilaiyAna vAzhvu pera vENDumaDi uyar-
vAnam iDindAlum vaiyam puraNDAlum jnAna sabEshanai nAn maravEnaDi
  • 0

Lakshman
Moderator
 
Posts: 8393
Joined: 10 Feb 2010 18:52
Reputation: 8

Re: Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

#6  Postby rshankar » 07 May 2012 04:25

I will post the meaning shortly..
  • 0

rshankar
 
Posts: 10919
Joined: 02 Feb 2010 22:26
Reputation: 46

Re: Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

#7  Postby prenesan chetty » 07 May 2012 12:27

vannakum- the varnam meaning i am looking for is Aadavane on surya bhagavan- revathi Thalam Dhruva (chathurasra.
The anjenaye bala song is the same need meaning
  • 0

prenesan chetty
 
Posts: 3
Joined: 06 May 2012 16:11
Reputation: 0

Re: Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

#8  Postby Lakshman » 07 May 2012 17:39

Is an audio clip available for the varNa?
  • 0

Lakshman
Moderator
 
Posts: 8393
Joined: 10 Feb 2010 18:52
Reputation: 8

Re: Meaning of varnam -Adivane and sai bhajan anjenaye bala

#9  Postby rshankar » 08 May 2012 00:12

anjanai bAlA sancalam tIrAi
Oh son (bAlA) of anjanA dEvi (anjanai)! Please remove/put an end to (tIrAi) my sorrows/grief (sancalam).
kAttiDa vArAi yOgAncanEyanE
Come (vArAi) to protect (kAttiDa) me, Oh hanumAn (AncanEyanE), the yOgi.
vAyukumAranE bhaktaparipAlanE
Son (kumAranE) of the Wind god (vAyu), protector (paripAlanE) of devotees (bhakta),
shri rAma dUtanE dhIrAnjanEyanE
Messenger (dUtanE) of Sri rAmA, brave (dhIra) hanumAn (AnjanEyanE)
mArutirAyanE partipura vAsanE
Oh king (rAyanE) hanumAn (mAruti), resident (vAsanE) of puTaparti (partipura)
shri hanumantanE
Oh hanumAn (hanumantanE)
  • 0

rshankar
 
Posts: 10919
Joined: 02 Feb 2010 22:26
Reputation: 46


Return to Natya

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

Reputation System ©'