lyrics for kabir bhajan

First search the kriti in Google before asking.
catchhoney
Posts: 74
Joined: 08 Mar 2008, 16:15

lyrics for kabir bhajan

Postby catchhoney » 09 Jun 2012, 15:47

hi,all.. cud sumone plz send the lyrics and meaning of kabir bhajan kamal mukh ram bhajan ko diya..
thanks

Lakshman
Posts: 8522
Joined: 10 Feb 2010, 18:52

Re: lyrics for kabir bhajan

Postby Lakshman » 09 Jun 2012, 19:50

Is an audio clip available?

smala
Posts: 3223
Joined: 03 Feb 2010, 00:55

Re: lyrics for kabir bhajan

Postby smala » 10 Jun 2012, 07:56

There's a reference here, Lakshmanji.

http://harballabh.org/downthememory.htm

catchhoney
Posts: 74
Joined: 08 Mar 2008, 16:15

Re: lyrics for kabir bhajan

Postby catchhoney » 12 Jun 2012, 17:48Lakshman
Posts: 8522
Joined: 10 Feb 2010, 18:52

Re: lyrics for kabir bhajan

Postby Lakshman » 12 Jun 2012, 19:08

Thanks catchhoney & PB.

Lakshman
Posts: 8522
Joined: 10 Feb 2010, 18:52

Re: lyrics for kabir bhajan

Postby Lakshman » 13 Jun 2012, 01:51

Corrections welcome:

kamala mukha rAma bhajan kO diyA
lakha cOrAri tErE kin kOyi sundar darishan pAyA
khAyA pIyA sukha sE sOyA nAhak janam khOyA
jAmukha nishidini rAma nAma nahi vahAn tum kachu nahi kiyA
kahat kabIr sunO bhAi sAdhO AyA vaisE hI gayA

catchhoney
Posts: 74
Joined: 08 Mar 2008, 16:15

Re: lyrics for kabir bhajan

Postby catchhoney » 13 Jun 2012, 05:03

thanks lji..:)

Pratyaksham Bala
Posts: 2453
Joined: 21 May 2010, 16:57

Re: lyrics for kabir bhajan

Postby Pratyaksham Bala » 13 Jun 2012, 06:17

This is what I could get from:-
http://www.khapre.in/portal/url/hi/sahitya/bhajan/kabir/04/Z70717090542(%E0%A4%95%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A5%87.%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A5%87).aspx


राम भजनकूं दिया कमलमुख राम भजनकूं दिया |ध्रु o ||
लाख चो-यांशी फेरे फिरकर | सुन्दर नरतनु पाया ||१||
खाया पिया सुखसे सोया | नाहक ज़माना खोया ||२||
जो मुख निशिदिनीं रामनाम नहीं | वहां तुम कछुं नहीं किया ||३||
कहत कबीरा सुन भाई साधु | आया वैसाही गया ||४||

Can't say whether these lines are without any mistakes! Anyway, here is the transliteration attempted by me:-

rAma bhajanakUm diyA kamalamukha rAma bhajanakUm diyA
1. lAkha cOyyAmshI pherE phirkara, sundara naratanu pAyA.
2. khAyA piyA sukhsE sOyA, nAhaka jamAnA khOyA.
3. jO mukha nishidinIm rAmanAma nahIm, vahAm tuma kachum nahIm kiyA.
4. kahata kabIrA suna bhAyI sAdhu, AyA vaisAhI gayA.

Of course, in a few places the lyrics differ from what is rendered by Ranjani-Gayatri.


Return to “Sahitya & identification requests”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests