lyrics for kabir bhajan

First search the kriti in Google before asking.

lyrics for kabir bhajan

#1  Postby catchhoney » 09 Jun 2012 15:47

hi,all.. cud sumone plz send the lyrics and meaning of kabir bhajan kamal mukh ram bhajan ko diya..
thanks
  • 0

catchhoney
 
Posts: 73
Joined: 08 Mar 2008 16:15
Reputation: 0

Re: lyrics for kabir bhajan

#2  Postby Lakshman » 09 Jun 2012 19:50

Is an audio clip available?
  • 0

Lakshman
Moderator
 
Posts: 8379
Joined: 10 Feb 2010 18:52
Reputation: 7

Re: lyrics for kabir bhajan

#3  Postby smala » 10 Jun 2012 07:56

There's a reference here, Lakshmanji.

http://harballabh.org/downthememory.htm
  • 0

smala
 
Posts: 3223
Joined: 03 Feb 2010 00:55
Reputation: 1

Re: lyrics for kabir bhajan

#4  Postby catchhoney » 12 Jun 2012 17:48

  • 0

catchhoney
 
Posts: 73
Joined: 08 Mar 2008 16:15
Reputation: 0


Re: lyrics for kabir bhajan

#6  Postby Lakshman » 12 Jun 2012 19:08

Thanks catchhoney & PB.
  • 0

Lakshman
Moderator
 
Posts: 8379
Joined: 10 Feb 2010 18:52
Reputation: 7

Re: lyrics for kabir bhajan

#7  Postby Lakshman » 13 Jun 2012 01:51

Corrections welcome:

kamala mukha rAma bhajan kO diyA
lakha cOrAri tErE kin kOyi sundar darishan pAyA
khAyA pIyA sukha sE sOyA nAhak janam khOyA
jAmukha nishidini rAma nAma nahi vahAn tum kachu nahi kiyA
kahat kabIr sunO bhAi sAdhO AyA vaisE hI gayA
  • 0

Lakshman
Moderator
 
Posts: 8379
Joined: 10 Feb 2010 18:52
Reputation: 7

Re: lyrics for kabir bhajan

#8  Postby catchhoney » 13 Jun 2012 05:03

thanks lji..:)
  • 0

catchhoney
 
Posts: 73
Joined: 08 Mar 2008 16:15
Reputation: 0

Re: lyrics for kabir bhajan

#9  Postby Pratyaksham Bala » 13 Jun 2012 06:17

This is what I could get from:-
http://www.khapre.in/portal/url/hi/sahitya/bhajan/kabir/04/Z70717090542(%E0%A4%95%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A5%87.%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A5%87).aspx


राम भजनकूं दिया कमलमुख राम भजनकूं दिया |ध्रु o ||
लाख चो-यांशी फेरे फिरकर | सुन्दर नरतनु पाया ||१||
खाया पिया सुखसे सोया | नाहक ज़माना खोया ||२||
जो मुख निशिदिनीं रामनाम नहीं | वहां तुम कछुं नहीं किया ||३||
कहत कबीरा सुन भाई साधु | आया वैसाही गया ||४||

Can't say whether these lines are without any mistakes! Anyway, here is the transliteration attempted by me:-

rAma bhajanakUm diyA kamalamukha rAma bhajanakUm diyA
1. lAkha cOyyAmshI pherE phirkara, sundara naratanu pAyA.
2. khAyA piyA sukhsE sOyA, nAhaka jamAnA khOyA.
3. jO mukha nishidinIm rAmanAma nahIm, vahAm tuma kachum nahIm kiyA.
4. kahata kabIrA suna bhAyI sAdhu, AyA vaisAhI gayA.

Of course, in a few places the lyrics differ from what is rendered by Ranjani-Gayatri.
  • 0

Pratyaksham Bala
 
Posts: 2245
Joined: 21 May 2010 16:57
Reputation: 18


Return to Sahitya & identification requests

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

Reputation System ©'